บทความทั่วไปบ้านและสวน

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

Contents

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 phuket property ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีภารกิจหลัก เพื่อช่วยเหลือ ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย ตามควรแก่อัตภาพ คณะกรรมการธนาคารกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ ของธนาคารโดยยึด “หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ ” ของสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรอบในการดำเนินงานควบคู่ กับการมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ พร้อมอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละคณะ เพื่อให้ระบบการทำงาน เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าว สารของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบนี้

แผนการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี 2564

นี้สำหรับบุคลากร ภาครัฐที่ต้องการ สินเชื่อ บ้าน ดี ๆ แนะนำให้พิจารณา “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 ของ ธอส. เป็นอันดับต้น ซึ่งคิดดอกเบี้ยปีแรกเพียง 2.65% นั้นเอง และให้ผ่อนนานสูงสุดถึง40 ปี ในรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับขอสินเชื่อไปทำอะไรได้บ้าง ?

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 ให้กู้ด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 •  ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือ ซ่อมแซมอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

ดังนี้ คำว่า “ตึก” จะหมายความว่า บ้านเดี่ยว บ้าน ฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการซื้อขาย เพื่อที่พักอาศัย แม้กระนั้นไม่รวมทั้งแฟลต แล้วก็บ้านเช่า

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

ผู้ที่จะขอสินเชื่อ รีวิวบ้านภูเก็ต ที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากร ภาครัฐ ปี 2564 จะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงิน ตามคำนิยาม ในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภท ไม่มีเงินฝาก 

โดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระ อื่นในกำกับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตาม นโยบายรัฐนั้น ได้ลงนามร่วมกับ ธอส.

วงเงินสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนนานแค่ไหน ?

 • บ้านจัดสรรภูเก็ต วงเงินให้กู้ ตามเกณฑ์หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย 
 • ให้ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวม กับระยะเวลาที่ขอกู้ต้อง ไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คิดดอกเบี้ยเท่าไร ?

อัตราดอกเบี้ยปีแรกถูกมาก เพียง 2.65% ต่อปี ซึ่งหากกู้เงิน 1 ล้านบาท จะจ่ายเงินงวดปีแรกแค่ 3,400 บาท เท่านั้น ส่วนปีถัดไป คิดในอัตราดังนี้

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สิทธิพิเศษเมื่อขอสินเชื่อวันนี้

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 • ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งระยะเวลาให้สินเชื่ออาจสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดได้นะ หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว ขายวิลล่าภูเก็ต เพราะวงเงินโครงการมีจำกัดเพียง 30,000 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ

ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกช่วงเวลาผ่อนส่งได้สูงสุด 40 ปี ดังนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับช่วงเวลาผ่อนส่งหนี้สินแล้วจึงควรไม่เกิน 70 ปี

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร 

ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบพอดีสาขาแบงค์ที่ท่านสบาย บุคลากรจะใคร่ครวญสินเชื่อพื้นฐานจากข้อมูลการสัมภาษณ์ แล้วก็เอกสารของท่าน อาทิเช่น รายได้ รายจ่ายครอบครัว หนี้อื่นๆเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการผ่อนหนี้ของท่าน

2. สรุปวิเคราะห์และนำเสนอคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อใคร่ครวญแล้วว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการผ่อนหนี้เงินงวดได้ตามวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อไว้ บุคลากรจะส่งเรื่องถึงแม้ว่าจะงานประเมินหลักทรัพย์ โดยจะมีข้าราชการจากบริษัทคิดราคา ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประมาณค่าหลักประกัน ตามวันและก็ในตอนที่ท่านสบาย ด้านใน 3 วันทำการ ภายหลังที่ท่านได้ยื่นใบคำร้องขอสินเชื่อแล้ว 

หลังจากนั้นพนักงานสาขาจะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบตามการสัมภาษณ์ และเอกสารของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อพิจารณาต่อไป

โดยพิจารณาจาก 

 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น ซื้อที่ดินอาคาร ,ซื้อห้องชุด ,ไถ่ถอนจำนอง ฯลฯ
 • คุณสมบัติผู้ขอกู้ เช่น สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ ฯลฯ
 • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
 • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณา ขายบ้านภูเก็ต อนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ(ครบถ้วน) เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา 

4. ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง 

หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคาร และนัดวันทำนิติกรรม ณ กรมที่ดิน ที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดิน จดทะเบียนไว้

 • กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือคู่สมรส ท่านจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ 
 • สำหรับค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา พนักงานธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA


อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)